Untitled.jpg stadion.jpg hp2014-4.jpg sproei.jpg handtekeningen.jpg

Inleiding

Voor wie lid wil worden van HC AthenA geldt de volgende informatie:

Lidmaatschap
Het lidmaatschap  betreft een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. Inschrijven is kosteloos, pas bij plaatsing betaalt men eenmalig inschrijfgeld en een jaarlijkse contributie.

Plaatsing
Voor senioren is plaatsing afhankelijk van de beschikbare ruimte in een team. Voor trimleden is er geen wachtlijst, je wordt meteen geplaatst.
Voor seniorleden geldt tevens dat zij verplicht zijn een scheidsrechterkaart te halen.

Junioren kunnen worden ingeschreven als ze op de peildatum, 1 oktober, 5 jaar of ouder zijn.

Voor alle jeugdleden geldt een wachtlijst. Meer informatie over de gang van zaken rondom het loten en de wachtlijst vind je hier.
 
De inschrijving voor het komende seizoen voor de categorie Benjamins sluit jaarlijks op 1 mei. Loting voor de Benjamins vindt plaats in de eerste helft van mei.

De G-hockeyspelers worden automatisch geplaatst.
 
Leeftijdsgrenzen 
AthenA hanteert de volgende leeftijdsgrenzen voor senioren en junioren, ingedeeld naar categorieën. Bepaald is: leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar:
 
18 jaar of ouder: senioren
 
16 jaar of ouder en nog geen 18 jaar: junioren A
14 jaar of ouder en nog geen 16 jaar: junioren B
12 jaar of ouder en nog geen 14 jaar: junioren C
10 jaar of ouder en nog geen 12 jaar: junioren D
  8 jaar of ouder en nog geen 10 jaar: junioren E
  7 jaar of ouder en nog geen   8 jaar: junioren F
  6 jaar of ouder en nog geen   7 jaar: Benjamins
 
AthenA baseert de indeling op de KNHB indeling.

Opzeggen
Behoudens ontzetting door het bestuur kan het lidmaatschap uitsluitend worden beëindigd door opzegging per mail bij de ledenadministratie ([email protected]) en een melding aan het betreffende team. Opzegging dient voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar te geschieden. Niet opgezegd voor 1 mei betekent lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar en het volledige contributiebedrag zal dan ook in rekening worden gebracht. Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. 

Betalingsvoorwaarden
Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. Bij het aangaan van het lidmaatschap is een eenmalig entreegeld verschuldigd (zie tabel).

Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zullen extra kosten worden berekend. Zie voor een gedetailleerd overzicht van de planning van het incasso proces voor het lopende seizoen en de eventuele bijkomende kosten de contributie pagina op de website van HC AthenA. 

Wanneer de contributie (2de termijn in het geval van gespreide betaling) ten tijde van de winterstop niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de volledige contributie is voldaan.

Contributie en inschrijfgeld
De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Een overzicht van de thans geldende bedragen kunt u vinden onderaan deze informatie.

Soorten lidmaatschap
  • Regulier hockey: deelname aan trainingen en wedstrijden t.b.v. de competitie.
  • G-hockey: voor iedereen tussen de 6 en 18 jaar die wil hockeyen maar niet mee kan komen met een "normaal" team. Het is voor kinderen die moeilijk lerend zijn, op het SBO zitten, ASS hebben of om een andere reden niet bij gewoon hockey passen
  • Trimhockey: maandagavond van 20.30-22.30 op veld 2 en 3, voor dames en heren (senioren) met weinig tot geen hockeyervaring, die op een gezonde, sportieve manier bezig willen zijn met conditie, techniek en 'n partijtje hockey in een gezellige, ontspannen sfeer. Als trimhockey-lid kan je ook op een andere avond met een vast team meetrainen.
  • Trimhockey plus: idem als trimhockey met de mogelijkheid om maximaal 8 wedstrijden per seizoen in te vallen bij een reguliere wedstrijd.
  • Niet-spelend lid: neemt geen deel aan actieve hockeyactiviteiten, maar wil graag lid zijn van de vereniging en heeft bovendien stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Verplichtingen
  • Leden van 16 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Indien men nog geen kaart heeft is men verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen.
  • Ouders van juniorleden worden in geval van uitwedstrijden bij toerbeurt uitgenodigd de spelers te vervoeren.
  • Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het zo nodig meedraaien van bardiensten.
  • Ouders van juniorleden zijn verplicht op zaterdag enkele malen per seizoen een bardienst te vervullen, onder leiding van een barhoofd.

Kleding
Tijdens wedstrijden is het dragen van de door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond voorgeschreven clubkleding verplicht. De kleding bestaat uit een rood/ wit/ blauw tenue; zie ook het hoofdstuk ‘Tenue’ onder de tab ‘ Club’ .

Het dragen van scheenbeschermers en gebitsbescherming is verplicht. 

Reclame op wedstrijd- en trainingskleding
Voor het voeren van reclame op trainingskleding gelden aparte regels. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de sponsorcommissie via [email protected]

Vrijwilligerstaken / extra bijdrage aan het verenigingsleven
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer seniorleden, juniorleden en/of ouders van juniorleden zich op enigerlei wijze voor de club willen inzetten. Op het inschrijfformulier kunt u uw keuze opgeven (meerdere mag ook, graag zelfs). De mogelijkheden zijn o.a.: een bestuursfunctie, coach, trainer, scheidsrechter, barcommissie, jeugdcommissie, sponsorcommissie, technische commissie, organiseren evenementen, organiseren toernooien, materiaalcommissie.

Verzekeringen
Voor leden die door de vereniging als lid van de KNHB zijn aangemeld is een aanvullende sportongevallenverzekering afgesloten.

Contributie seizoen 2016/ 2017
Voor de contributiebedragen klik hier
   
Let op!
Voor de leden die meedoen aan de zaalhockeycompetitie geldt een extra contributie die jaarlijks wordt vastgesteld door de ALV. Voor bedragen zie de tabel hierboven.
 
Kantina

Daghap  €7,50

Zowel vlees/vis

als lekker vega 

beschikbaar
Reserveren
Wedstrijdschema's
Fluitschema's
Teams
Athena tweets
Agenda
25-11  Klusdag 25 november
25-11  Sinterklaas op AthenA
25-11  Feestelijke opening veld 3
26-11  AthenA pre-Winter Party
27-11  ALV
28-11  Scheidsrechters examen
28-11  Zaalbriefing clubscheidsrechters
hele agenda

Alle Sponsoren